Isnin, 18 Oktober 2010

BAHA’-MALA : Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Penguasaan Hukum Nun Mati dan Tanwin (NU-MAWIN)

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
BAHA’-MALA : Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Penguasaan Hukum Nun Mati dan Tanwin (NU-MAWIN)

OLEH :
Nor Azmah bt Jaapar
Panitia Pendidikan Islam
SMK Kempas, Johor Bahru.


1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu / Latar Belakang Kajian

Pada P&P tajuk hukum Tajwid tahun lepas, saya dapati ramai pelajar lemah dalam menguasai kaedah Hukum Tajwid. Antara kelemahan yang dikenalpasti ialah pelajar gagal dalam mengaplikasi hukum Nun Mati dan Tanwin kerana kesilapan dalam menentukan huruf selepas Nun Mati atau Tanwin disamping pelajar tidak memahami lansung hukum Nun Mati dan Tanwin kerana buta Al-Quran. Kelemahan ini berpunca daripada sikap pelajar yang lemah dalam mengingat dan menguasai fakta penting serta tidak dapat mengenal pasti huruf-huruf selepas Nun Mati dan Tanwin bagi menentukan hukum tajwid yang dikehendaki.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik dan efektif juga dikatakan antara punca kelemahan tersebut. Ini kerana guru banyak menggunakan kaedah penerangan biasa menyulitkan lagi kefahaman pelajar di samping tiada kaedah yang sesuai untuk memudahkan pemahaman pelajar.
Kesan daripada kelemahan ini menyebabkan pelajar gagal menjawab soalan peperiksaan tahunan terutamanya SPM kerana tajuk ini merupakan tajuk wajib yang perlu dijawab oleh pelajar dalam Kertas 2 (10 markah).


2.0 Fokus Kajian

Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam hukum tajwid, namun saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penggunaan Hukum Nun Mati dan Tanwin (NU-MAWIN). Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam menentukan hukum ini ialah :

• Gagal mengenal pasti huruf نْ, نatau Tanwin ٍ ٌ ً
• Keliru dalam menentukan huruf selepas نْ, نatau Tanwin ٍ ٌ ً

• Pelajar tidak menjawab soalan Hukum Tajwid

Dengan membantu pelajar mengingat komponen huruf dalam hukum ini dengan baik serta tepat dalam menentukan huruf selepas hukum ini, saya yakin pelajar boleh menjawab soalan yang dikemukakan dan membantu pelajar untuk lulus dengan baik dalam Kertas 2 Pendidikan Islam SPM.


3.0 Objektif Kajian

Selepas kaijian ini selasai dijalankan, pelajar-pelajar diharap akan mencapai objektif berikut :

i. Objektif Umum
Meningkatkan nilai GPS sekolah dengan peningkatan peratus kelulusan
Pendidikan Islam.

ii. Objektif Khusus
• Membantu pelajar mengingat komponen huruf dalam Hukum Nu-Mawin dengan baik bagi mengelakkan kekeliruan dalam menentukan hukum tajwid
• Meningkatkan penguasaan pelajar dalam tajuk Hukum Tajwid Nun Mati dan Tanwin
• Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

4.0 Kumpulan Sasaran

Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar Islam tingkatan 5PS1

5.0 Strategi Yang Dicadangkan

5.1 Tinjauan Masalah

Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah pelajar. Tinjauan dilakukan dengan cara berikut :

• Latihan Pengukuhan Topikal selepas P&P dijalankan
• Soal selidik tahap pemahaman pelajar terhadap topik yang diajar


Laporan Kajian BAHA’-MALA

Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut :


Aktiviti 1 :
• Saya menjalankan P&P hukum tajwid dalam kelas. Saya menerangkan tentang komponen-kompenon huruf dalam Hukum Nun Mati dan Tanwin (NU-MAWIN) dengan menggunakan singkatan BA HA’ MA dan LA

• Pelajar mencatat huruf-huruf dalam kompenon Hukum Nu-Mawin dalam bahan edaran Pengurusan Grafik 1 dan melaksanakan latihan pengukuhan. Kata kunci untuk huruf –huruf tersebut adalah BA (Hukum Iqlab), Ha’ (Izhar Halqi), Ma (Idgham Maal Ghunnah) dan La (Idgham Bila Ghunnah). Huruf yang tidak tersenarai dalam hukum-hukum tadi adalah komponen huruf bagi Hukum Ikhfa' Hakiki.
a. Pelajar perlu membulatkan sema huruf ن, نatau Tanwin yang di temui
dalam ayat. Contoh :
ولِىٌ حَمِيم

مِن فَوَاق
b. Meletakkan anak panah pada huruf selepas huruf ن, نatau Tanwin dan
menggariskannya. Huruf tersebut perlulah huruf yang berbaris.

ولِىٌ حَمِيم

مِن فَوَاق

c. Menentukan hukum tajwid dengan merujuk kepada edaran Pengurusan Grafik
1.
ولِىٌ حَمِيمIzhar Halqi – Dengung :

مِن فَوَاق : Ikhfa Hakiki – Dengung

Aktiviti 2 :
• Guru mengedarkan bahan edaran Pengurusan Grafik 2 Hukum Nun Mati dan Tanwin sebagai pengukuhan untuk memastikan pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf dalam Hukum Nu-Mawin.

• Pelajar mengimbas kembali pelajaran lepas dengan melengkapakan bahan edaran Pengurusan Grafik 2

Aktiviti 3 :
• Guru mengedarkan soalan ujian sebagai pengayaan
• Pelajar menjawab soalan ujian tanpa merujuk kepada edaran Pengurusan Grafik
• Guru menganalisis pencapaian pelajar

Berdasarkan pemerhatian yang saya jalankan, kaedah ini telah memudahkan pelajar mengenalpasti hukum Nun Mati dan Tanwin (NU-MAWIN) dengan lebih mudah lagi disamping aktiviti yang agak menarik pelajar berbanding PNP Hukum Tajwid yang biasa digunakan. Kaedah kekerapan mengulang-ulang komponen-kompenon huruf dalam Hukum Nun Mati dan Tanwin membolehkan pelajar mengingat dengan mudah.Selain daripada itu, pelajar juga telah didedahkan dengan cara yang mudah untuk mengenal huruf Nun Mati dan Tanwin dalam setiap petikan ayat Al-Quran yang dibaca.

Di samping itu, kaedah ini juga telah saya gunakan kepada pelajar-pelajar 5 Sains yang lemah dalam hukum Nun Mati dan Tanwin. Berdasarkan pemerhatian, kaedah ini telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang amat memuaskan dimana pelajar dapat meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap hukum tajwid yang asas.

Berdasarkan kajian yang telah saya laksanakan, saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran dalam tajuk Hukum Tajwid yang sukar. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian seterusnya bagaimana pelajar boleh membezakan hukum Mad Wajib Mutassil, Mad Jaiz Munfasil dan Mad Lazim dengan mudah.


Disediakan oleh
NOR AZMAH BINTI JAAPAR
Panitia Pendidikan Islam
SMK Kempas.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan